headerphoto
 

Publikace

Profesní zaměření

 

Publikace :

2015

VRUBLOVÁ,D., KAPICA, R., VRUBEL, M., JIRÁNKOVÁ, E.: Přesnost určování prostorové polohy kolesa rýpadel, Zpravodaj hnědé uhlí, Vydavatel: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 3/2015, ISSN 1213 - 1660. (Jrec) Dostupné z: http://www.zpravodajhu.cz/cz/archiv-detail/?year=2015&magazine=53&article=323

VRUBLOVÁ, D., KAPICA, R., JIRÁNKOVÁ, E., STRUŠ, A.: DOCUMENTATION OF LANDSLIDES AND INACCESSIBLE PARTS OF A MINE USING AN UNMANNED UAV SYSTEM AND METHODS OF DIGITAL TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRY. GeoScience Engineering, Vol 61, No 3 (2015), Volume LXI (2015), No.3, http://gse.vsb.cz , p. 8-19, ISSN 1802-5420 (Jrec)

MUČKOVÁ, J., KAPICA, R.: Pozemkové úpravy, VŠB-TU Ostrava, 2015, 68 s., 1. vydání. ISBN 978-80-248-3817-5

MUČKOVÁ, J., KAPICA, R.: Základy pedologie, VŠB-TU Ostrava, 2015, 53 s., 1. vydání. ISBN 978-80-248-3818-2

2014

KAPICA, R.: Stanovení hlavních geometrických parametrů kolesového rýpadla SchRs 1550 technologií 3D laserového skenování. Zpráva HS 544 14 09/9501. Zpracováno pro Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice, 2014 (smluvní výzkum)

 

Kapica R.: Visualization of photogrammetric data in areas affected by mining activities, Monograph, BERG Faculty TU Košice, Edition first, Košice 2014, Slovakia, p. 134, ISBN 978-80-553-1841-7

 

Vrublová D., Kapica R., Seidl M., Straková A., 2014 – Zastosowanie dynamicznego modelu terenu w celu obliczenia wydajności wydobycia w czasie rzeczywistym (Using the Dynamic Terrain Model for Real-Time Calculation of Extraction Volumes). Inżynieria Mineralna z. 1(33), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 1–5, ISSN 1640 – 4920 Dostupné z: http://www.potopk.republika.pl/archiwum.html

(SCOPUS)

 

Jiroušek, T., Kapica, R., Vrublová, D.: THE TESTING OF PHOTOSCAN 3D OBJECT MODELLING SOFTWARE, GEODESY AND CARTOGRAPHY, Journal, ISSN 2029-6991 print / ISSN 2029-7009 online, 2014 Volume 40(2): pp 68 - 74. Dostupné z http://dx.doi.org/10.3846/20296991.2014.930251

(SCOPUS)

 

Kapica, R., Vrublová, D., Michalusová,M.: 3D laser scanning of mining machines at Nastup Tusimice mine in the Czech Republic , International Journal of Mining, Reclamation and Environment, Taylor & Francis : Volume: 28, Issue: 01, pages 66 - 75

ISSN:1748-0930(Print),1748-0949(Online) http://dx.doi.org/10.1080/17480930.2013.866790

WoK - IF, Scopus

impaktovaný

 

Jiroušek, T., Vrublová, D., Kapica, R.: Testování 3D modelů vytvořených Technologií Structure from Motion v softwaru Photoscan. Mezinárodní konference „Geodézie a Důlní Měřictví 2014“. XXI. konference SDMG, 13. - 15. 10. 2014, Tábor.

recenzováno

 

2013

 

Kapica,R., Vrublová,D, Michalusová,M.: PHOTOGRAMMETRIC DOCUMENTATION OF CZECHOSLOVAK BORDER FORTIFICATIONS AT HLUČÍN-DARKOVIČKY, GEODESY AND CARTOGRAPHY, Journal, ISSN 2029-6991 print / ISSN 2029-7009 online, 2013 Volume 39(2): 157-164.

http://dx.doi.org/10.3846/20296991.2013.806243

SCOPUS

2012

D. Vrublová, R. Kapica, J. Jurman: METHODOLOGY DEVISING FOR BUCKET-WHEEL EXCAVATOR SURVEYING BY LASER SCANNING METHOD TO DETERMINE ITS MAIN GEOMETRICAL PARAMETERS, GEODESY AND CARTOGRAPHY, Journal, ISSN 2029-6991 print / ISSN 2029-7009 online, 2012 Volume 38(4): 157-164, http://dx.doi.org/10.3846/20296991.2012.757438

SCOPUS

 

Sládková,D., Kapica,R., Vrubel,M., Michalusová, M.: Výpočty objemů odtěžených hmot v reálném čase, Zpravodaj hnědé uhlí, Vydavatel: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2012, ISSN 1213 - 1660.  recenzováno

Michalusová,M., Sládková,D., Kapica,R.: Vliv důlních činností na kostel Slezské církve evangelické v Orlové, časopis GaKO - Geodetický a kartografický obzor, 9/2012, Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v nakladatelství Vesmír, spol. s r. o., Praha, 2012. recenzováno

Michalusová,M., Sládková,D., Kapica,R.: Vliv důlních činností na kostel Slezské církve evangelické v Orlové, Sborník referátů XIX.konference Společnosti důlních měřičů a geologů, Jihlava, 10.-12.10 2012, 1.vydání, Ostrava, 2012, VŠB-TU Ostrava, ISBN: 978-80-248-2824-4. recenzováno

2011

Mikulenka,V., Kapica,R., Sládková,D.: The Potential of Photogrammetry for Object Monitoring in Undermined Areas, Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, Volume 16 (2011), 4/2011, pp 262-269, WoK - IF 0,084 v roce 2011, SCOPUS

To link to this article: http://actamont.tuke.sk/ams2011.html

impaktovaný

 

D. Sládková, R. Kapica, M. Vrubel: Global navigation satellite system (GNSS) technology for automation of surface mining, International Journal of Mining, Reclamation and Environment, Taylor & Francis 25:3, 284-294, ISSN 1748-0930 (Print), 1748-0949 (Online)

To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/17480930.2011.608879

WoK - IF 0,222 v roce 2011, Scopus

impaktovaný

 

Kapica,R., Sládková, D.: Photogrammetric Analysis of Objects in Undermined Territories, GEODESY AND CARTOGRAPHY, Journal, ISSN 2029-6991 print / ISSN 2029-7009 online, 2011, Volume 37(02),pp 49–55, Taylor and Francis in 2011, Co-Published with Vilnius Gediminas Technical University. Dostupný komerčně z Taylor and Francis (DOI):

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/13921541.2011.586440

SCOPUS

2010

Mikulenka, V. ,Kapica, R.: Aplikace pozemní fotogrammetrie na poddolovaném území. 17. konference SDMG-Společnosti důlních měřičů a geologů s mezinárodní účastí, 12. - 14.10.2010, Hodonín. ISBN 978-80-248-2312-6. recenzováno

Kapica, R., Mikulenka, V.: Možnosti využití fotogrammetrie pro sledování objektů na poddolovaném území. VI. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy, 7. - 9 september 2010, Repiská, Slovensko. ISBN 978-80-553-0468-7

2009

Kapica,R: Fotogrammetrie, návody do cvičení I,II. VŠB-TU Ostrava 2009. ISBN 978-80-248-2067-5

2008

Mikulenka,V.,Kapica R.:Die Einflusse der Grubenförderung auf spezielle oberfläche Gebäude in Ostrau - Karvin Kohlenrevier, Heft 2008 : 9. Geokinematischer Tag. Schriftenreihe des Instituts für Markscheidewesen und Geodäsie der TU Bergakademie Freiberg, ISBN 978-3-86797-018-1.

2007

Kapica,R. , Böhmová,D., Gavlovský,E. : Zaměřování rizikových prostor stereometrií v reálném čase. Odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Ročník 2007, č.3., Časopis GaKO -ISSN0016-7096, nakladatelství Vesmír, spol. s r. o., Praha 2007. recenzováno

2006

Kapica,R.: Návody do cvičení z fotogrammetrie I,sylaby VŠB-TU Ostrava 2006.

2005

Gavlovský E., Kapica R.,Bohmova D., Stankovič J.: Stereofotogrammetrické zaměřování rizikových prostor pomocí dálkově řízeného zařízení, 12 konference SDMG, Hustopeče 2005.

Sojka E., Rapant P., Stankovic J., Bohmova D., Kapica R.: 3D data gathering and processing in real time using mobile photogrammetric platform.In proceedings of GISPLANET 2005, Estoril, Lisboa, Portugal. CDROM ISBN 972-97367-5-8,May 30-June 2, 2005

Gavlovský E.,Sojka E.,Kapica R.,Bohmova D.: Stereophotogrammetric measuring in the risk areas with the aid of a remotely contolled, Joint Workshop of ISPRS and the German Association for Pattern Recognition 'Object Extraction for 3D City Models, Road Databases and Traffic Monitoring -Concepts, Algorithms, and Evaluation' (CMRT05)Vienna, Austria 2005. , VOLUME XXXVI, PART 3/W24. Ed. U.Stilla, F.Rottensteiner, S.Hinz, Vienna, Austria: Technical University of Vienna, 2005, 155-158, ISSN 1682-1750.

Schenk J.; Mikulenka V.; Kapica R.; Murysová R.: Výškové měření dotčeného území s utlumenou hornickou činností ve správě DIAMO,státní podnik,odštěpný závod Odra,pro vyhodnocení a sledování vlivů poddolování na povrch až do ukončení v rámci odstraňování škod na životním prostředí.Oponovaná zpráva,rozsah 254 stran,VŠB-TU Ostrava IGDM,2005. Výzkumná zpráva (oponovaná)

Rapant,P.Sojka,E.Gavlovský,E.,Stankovič,J.,Papoušek,M,Vala,D.

Kárník,L.,Kapica,R.,Böhmová,D.,Šenovský,M. :MOBILNÍ FOTOGRAMMETRICKÁ PLATFORMA PRO PRŮZKUM

NEBEZPEČNÝCH PROSTOR,XIV. ročník mezinárodní konference

Požární ochrana 2005,Ostrava, VŠB – TU 14. – 15. září 2005.

2003

Kapica R.,Jiránková E.: Application of computer graphic and animation in monitoring and evaluating the undermining effects,In: 7th Conference on enviroment and mineral processing, ISBN 80-248-0247-3,VŠB-TU, Ostrava 2003.

Jiránková E.,Kapica R.,: Contribution to the determination of movements and deformation in mining area by surveing methods effects, In: 7th Conference on enviroment and mineral processing, ISBN 80-248-0247-3,VŠB-TU, Ostrava 2003.

Kapica R.: Application of computer graphic and animation in monitoring and evaluating the undermining effects, GEODEZJA, Tom 9, Zeszyt 2/1 ,ISSN 1234-6608,AGH Kraków 2003, s.327-336

Kapica R.: Aplikace počítačové grafiky pro sledování a vyhodnocení projevů poddolování, disertační práce doktorského studia, VŠB-TU Ostrava 2003.

2002

Kapica R.: Aplikace počítačové grafiky pro sledování a vyhodnocení projevů poddolování, In. sborník 9. důlně měřické konference „Aktuální problémy důlního měřictví a geologie”,ISBN-80-248-0226-0, Bystřice nad Pernštejnem 2002.

Kapica R.: Některé poznatky při podrubání povrchu na pozorovací stanici Žolnov. In. sborník mezinárodní odborné konference doktorského studia. ISBN 80-214-2067-7,VUT Brno, 2002

VÚGTK 49 490 - Novinky zeměměřické knihovny č.1-2/2003 - KAPICA, Roman Aplikace počítačové grafiky pro sledování a vyhodnocení projevů poddolování : autoreferát doktorské disertační práce / Roman Kapica. - Ostrava : VŠB - TU, 2002.

2000

Kapica R.,Schenk J.,.: Prostorový pohyb podrubávaného povrchu vzhledem k postupu porubní fronty, In. Sborník z medzinárodného vedeckého seminára „Aktuálné otázky meračstva a inženýrské geodézie˝. ISBN 80-7099-595-5, Katedra geodézie a geofyziky, BERG, TU Košice, Herľany 2000.

1998

Schenk J.,aj.: Technické zprávy o zaměření pozorovací stanice „Žolnov˝ v obci Stonava, okr. Karviná, VŠB-TU Ostrava 1997, 1998.

Profesní zaměření :

Odborné zaměření:

 • Geodézie
 • Fotogrammetrie
 • Vizualizace fotogrammetrických a geodetických dat
 • Využití moderních technologií při dokumentaci komplikovaných ploch a nedostupných oblastí
 • Využití fotogrammetrie při dokumentaci a sledování objektů na poddolovaném území
 • 3D laserové skenování

Pedagogická činnost:

 • Fotogrammetrie I a II, Fotogrammetrie v hornictví
 • Geodézie a kartografie
 • Moderní geodetické systémy

Jiná činnost:

 • garant předmětů Fotogrammetrie, Fotogrammetrie I a II,  Fotogrammetrie v hornictví
 • garant předmětu Základy kartografie
 • garant předmětů uživatelské programy, technické kreslení
 • člen SDMG
 • člen ČSGK
 • správce fotogrammetrické laboratoře

 

Výzkumná zpráva:

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA (OPONOVANÁ)

Schenk, J., Mikulenka, V., Kapica R., Murysová R.: Výškové měření dotčeného území s utlumenou hornickou činností ve správě DIAMO, státní podnik,odštěpný závod Odra,pro vyhodnocení a sledování vlivů poddolování na povrch až do ukončení v rámci odstraňování škod na životním prostředí. Oponovaná zpráva, rozsah 254 stran,VŠB-TU Ostrava IGDM,2005. Výzkumný projekt FNM č.09/01

Kvlifikační práce:

Kapica, R.: Aplikace počítačové grafiky pro sledování a vyhodnocení projevů poddolování, Disertační práce, VŠB-TU OSTRAVA, HGF, IGDM, Brno, 2002, školitel: Prof. Ing. Jan Schenk, CSc.,

Habilitační práce:

Kapica, R.: Vizualizace fotogrametrických dat v oblastech dotčených hornickou činností (2015)

 

 

 


Aktuality

 

 

 

 

 

 

 

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates